Janet Manyowa – Muri Mwari (Live)

Janet Manyowa - Muri Mwari (Live)

Lyrics

Nyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi
Ngoni dzenyu mangwanani ega ega, dziripo
Munotida, munotinzwa
Tinoona hukuru hwenyu
Munorwira, munoziva
Tinoziva muri Mambo

Muri Mwari mune tsitsi
Munogara rinhi na rinhi
Muri Mwari hakuna mumwe
Mbiri yose makakodzera

Simba renyu maratidza, misi yose nguva dzose
Nhare yedu, isingazo zungunutswe, Jehovha
Mweya wenyu madurura
Hondo dzedu dzose marwira
Kutendeka kusinga gumi
Jehovha wega wedenga

Nyasha dzenyu dzinogara
Rudo rwenyu haruenzaniswe