Rev.EMF Oshoffa Visit Love Of Christ V.I|| The Newly Built Sanctuary by Rev Esther Ajayi Iya Adura||

Rev.EMF Oshoffa Visit Love Of Christ V.I|| The Newly Built Sanctuary by Rev Esther Ajayi Iya Adura||

Rev.EMF Oshoffa Visit Love Of Christ Generation V.I, Lagos|| The Newly Built Sanctuary by Rev Esther Ajayi Iya Adura||

Video credit:@estherajayi
#loc
#celestialcherubim
#loveofchristgeneration
#rev.estherajayi
#rev.emf.oshoffa
#ccc